Onze Diensten

Younity : specialisten, samen, voor u.

Publieke sector

Burgerlijke, commerciële en sociale bemiddeling

Bemiddeling is een vrijwillige procedure om geschillen op te lossen, maar ze kan ook opgelegd worden door een magistraat. In het kader van bemiddeling worden de betrokken personen ertoe geleid om zelf een oplossing voor hun moeilijkheden te vinden, met de hulp van een neutrale, onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Wij kunnen u onze expertise in deze materie aanbieden daar enkele van onze partners de specifieke opleiding hieromtrent met vrucht voltooid hebben.

Collectieve arbeidsverhoudingen

Wij begeleiden onze cliënten bij de toepassing van alle regels met betrekking tot de vertegenwoordigingsorganen van werknemers (onderhandelingscomité, overlegcomité…). Onze tussenkomst dekt eveneens de technische expertise en de deelname in hoedanigheid van technisch expert aan het onderhandelings- of overlegcomité. Deze expertise kan naast het opstellen van adviezen ook de opstelling van reglementaire teksten betreffen. Wij begeleiden onze cliënten eveneens in het kader van collectieve geschillen, alsook aangaande de toepassing van de regels eigen aan de bescherming van vakbondsvertegenwoordigers in de overheidssector.

Discriminatie

De wetten van 10 mei 2007 hebben de strijd tegen discriminatie versterkt, zowel op het werk, in het arbeidsrecht als met betrekking tot de aspecten van sociale zekerheid. Wij begeleiden onze cliënten bij de invoering van de praktijken en barema’s overeenkomstig de wet. We helpen ze bij het opstellen van anti-discriminatieprocedures en bij het eventueel beheer van klachten, en indien nodig vertegenwoordigen we onze cliënten in de hoven en rechtbanken.

Herstructureringen, overdracht, mobiliteit

Wij hebben een bijzondere expertise ontwikkeld inzake overdrachtsverrichtingen met betrekking tot contractueel of statutair personeel ten gevolge van de herstructurering van diensten, de opheffing van diensten of de overdracht ervan naar andere overheden.

Individuele arbeidverhoudingen

Wij adviseren onze cliënten bij alle aspecten die verbonden zijn aan arbeidsverhoudingen met een overheidsinstantie, zowel in contractueel als statutair kader. We kunnen dus alle vragen behandelen die zich kunnen stellen van bij de aanwerving tot het einde van de loopbaan (selectie, recrutering, aanwerving, contractuele aanwerving, stage, examens, promoties, verloven, geldelijk statuut, evaluaties, tucht, mobiliteit, enz), zowel voor een contractueel personeelslid als voor een statutair ambtenaar, en dit zowel als loutere begeleiding dan wel in het kader van geschillen.

Onze kennis van de toepasselijke regels zowel in de private als in de publieke sector laat toe de werkelijkheid van de werkgever op een bijzonder creatieve manier te benaderen.

Privacy en gegevensbescherming

We begeleiden u in het kader van de implementering van adequate procedures inzake het gebruik van e-mail, internet en sociale netwerken op het werk. Wij adviseren over de invoering van media zoals videobewaking of geolocalisatie met naleving van het privéleven van de werknemers. Indien nodig, komen wij tussen bij de Privacycommissie en zetten de nodige wettelijke stappen inzake de behandeling van persoonsgegevens, namelijk in het geval van overdracht naar het buitenland of wanneer er beroep wordt gedaan op een onderaannemer.

Sociale audit

Voor onze cliënten voeren wij volledige audits uit van hun documentatie en HR praktijken: type-overeenkomsten, arbeidsreglement, interne procedures, terugbetaling van kosten, bezoldigingen en voordelen, enz. Dit onderzoek beoogt niet enkel het contractueel en statutair personeel, maar ook de mandatarissen, de openbare beheerders, de overheidsbestuurders.

Sociale zekerheid

Wij zijn bevoegd voor de ondersteuning, al dan niet in het kader van geschillen, van onze cliënten inzake sociale zekerheidsaspecten zoals arbeidsongevallen en beroepsziekten, vorderingen inzake schadevergoedingen van derden die een ongeschiktheid veroorzaakt hebben bij de overheidsambtenaren, het reïntegratietraject, het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid.

Welzijn op het werk

Sinds enkele jaren behoren vragen in verband met welzijn op het werk, alsook de psychosociale last op het werk tot de grootste uitdagingen van het personeelsbeleid. Wij beschikken op dit gebied over een grote expertise die u kan helpen bij de behandeling van deze problematiek, zowel in preventief stadium als in het kader van geschillenbeslechting.

Contacteer ons

Door dit formulier in te vullen, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken overeenkomstig ons privacy beleid.