Onze Diensten

Younity : specialisten, samen, voor u.

Pensioenen

Aanvullend pensioen

Wij behandelen alle juridische en fiscale aspecten van individuele en collectieve aanvullende pensioentoezeggingen, zowel voor loontrekkenden als voor zelfstandige bedrijfsleiders en zelfstandigen-natuurlijke personen.

Onze kennis betreft zowel ondernemingsplannen als sectorplannen.

Wij stellen pensioenreglementen en -overeenkomsten op en passen deze aan en wij analyseren of deze in overeenstemming zijn met de wetgeving. Wij definiëren eveneens de te volgen procedure voor de invoering of de wijziging van pensioentoezeggingen en stellen de noodzakelijke documenten op (CAO, overeenkomst tot overname van rechten en verplichtingen in het geval van interne mobiliteit, begeleidende nota, brochures, enz.).

Wij begeleiden onze cliënten bij wijzigingen van pensioeninstelling.

Wij behandelen de fiscale en parafiscale aspecten van de financiering van pensioenen en de pensioenuitkeringen.

Wij helpen onze cliënten om « hun weg te vinden » tussen de talrijke wettelijke verplichtingen inzake transparantie en rapportering (pensioenfiches, informatie/consultatie van werknemers, Sigedis aangifte, rapportering aan de FSMA, enz.).

Wij staan onze cliënten bij in het bepalen van de mogelijkheden en wettelijke verplichtingen inzake intra-groep mobiliteit, internationale mobiliteit, vertrek van een aangeslotene naar aanleiding van het pensioen of tijdens de loopbaan.

Ten slotte geven wij regelmatig vormingen “op maat” in house bij onze cliënten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering en verzekering gezondheidszorgen

Wij hebben een bijzondere expertise en ervaring verworven in de materie van ziekteverzekeringen, zijnde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, verzekeringen gezondheidszorgen en hospitalisatieverzekeringen. In dit kader behandelen wij zowel juridische en fiscale vragen als geschillen.

Discriminatie

Vragen in verband met discriminatie zijn bijzonder actueel binnen het domein van de aanvullende pensioenen en andere groepsverzekeringen. Talrijke procedures of geschillen hebben daarop betrekking. Wij staan onze cliënten bij in de analyse van hun pensioentoezeggingen in het licht van de reglementering en de rechtspraak, en in procedures die daarmee verband houden.

Geschillen

Wij staan onze cliënten bij in het kader van hun geschillen inzake (wettelijke en aanvullende) pensioenen, evenals inzake arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, verzekeringen gezondheidszorgen en hospitalisatieverzekeringen, en dit zowel voor de rechtbanken en rechtshoven, als voor de administratieve instanties. Wij staan hen ook bij in het kader van arbitrageprocedures.

Herstructurering en overdracht van onderneming

Wij staan onze cliënten bij in het bepalen van de impact van een herstructurering van de onderneming op hun pensioentoezeggingen en andere groepsverzekeringen en op hun pensioeninstelling, en definiëren de mogelijkheden en verplichtingen die eruit voortvloeien.

In het kader van bedrijfsovernames staan wij in voor de juridische audit van de bestaande pensioentoezeggingen, het opstellen van “pensioen”clausules in overnameovereenkomsten, het bepalen van de wettelijke verplichtingen van koper en verkoper.

Wij behandelen eveneens alle juridische aspecten na de overdracht van onderneming.

Internationale aspecten

Mede dankzij onze buitenlandse correspondenten geselecteerd op basis van hun expertise in het domein, omvat onze dienstverlening alle fiscale en juridische aspecten in verband met :

  • Internationale mobiliteit : impact op het wettelijk en aanvullend pensioen in de betrokken landen, aansluiting bij de DOSZ, enz.
  • Oprichting van « pan-Europese » pensioenplannen of -fondsen.

Pensioenen van de openbare sector

Wij behandelen de specifieke juridische aspecten van pensioenen van de openbare sector, en dit zowel voor wat betreft « wettelijke » rust- en overlevingspensioenen, pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid, als voor wat betreft aanvullende pensioenen (statutairen en contractuelen).

Wij hebben ook een bijzondere expertise ontwikkeld inzake de bepaling van de verplichtingen en de mogelijkheden betreffende het wettelijk pensioen van statutairen, met inbegrip van de mogelijkheden inzake financiering, evenals voor wat betreft de toepassing van de plafonds, zoals de Wijninckx plafonds.

Wij zijn compliance officer van een aantal pensioenfondsen die belast zijn met het wettelijk pensioen van statutairen.

Pensioenfondsen (IBP)

De pensioenfondsen zijn onderworpen aan bijzondere regels waarvoor een bijzondere expertise en ervaring vereist is.

Wij staan (Belgische en paneuropese) pensioenfondsen bij voor alle juridische aspecten van hun werking, zowel voor grote « projecten » als «day-to-day».

Dit gaat van de oprichting van een pensioenfonds, de erkenning, hoe het gestructureerd is, de regels van deugdelijk bestuur, de herstructurering ervan (fusie, splitsing), de overdrachten van en naar andere pensioeninstellingen, de uitbreiding van de activiteiten naar het buitenland, tot de invereffeningstelling.

Wij stellen de volgende documenten op : statuten, beheersovereenkomst, regels van deugdelijk bestuur, reglement van inwendige orde, bijzondere overeenkomsten, procedure voor de behandeling van klachten, pensioenreglement, pensioenfiches, uittredingsbrieven, vereffeningsdocumenten, enz.

We begeleiden de pensioenfondsen eveneens in hun contacten met de FSMA en de belastingadministratie. Wij verzekeren ook de corporate housekeeping (publicaties in het Belgisch Staatsblad, neerleggingen op de griffie, opstellen van oproepingen en notulen, e-corporate).

Wij zijn compliance officer van een groot aantal pensioenfondsen.

Wij organiseren regelmatig interne opleidingen op maat.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Dankzij de synergiën met ons IP/IT team, begeleiden wij onze cliënten in het kader van de implementatie van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (in het bijzonder de GDPR). Deze materie vereist immers een expertise in Data Protection die gecombineerd moet worden met een grondige kennis van de bijzonderheden van het functioneren van pensioeninstellingen en van het beheer van groepsverzekeringen en andere voorzorgsplannen.

Verzekeraars

Wij adviseren verzekeringsmaatschappijen in het kader van juridische vragen en geschillen inzake het verzekeren van individuele en collectieve pensioentoezeggingen, alsook inzake wettelijke pensioenen in de openbare sector en ziekteverzekering (arbeidsongeschiktheid, gezondheidszorgen, hospitalisatie).

Wij kunnen hiervoor beroep doen op een zeer goede kennis van de regelgeving inzake levensverzekeringen en ziekteverzekeringen.

Wettelijk pensioen

Gelet op de complexiteit en de snelle ontwikkeling van de regelgeving inzake rust- en overlevingspensioenen, behandelen wij ook vragen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers in de drie pensioenstelsels (loontrekkenden, zelfstandigen en statutairen).

Daarnaast hebben wij onze specifieke expertise inzake pensioenen van de openbare sector.

Contacteer ons

Door dit formulier in te vullen, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken overeenkomstig ons privacy beleid.