Onze Diensten

Younity : specialisten, samen, voor u.

Arbeidsrecht

Bescherming van immateriële activa van de onderneming

Know-how, databanken, zakengeheimen, octrooien, ... De onderneming beschermt haar immateriële activa doorgaans degelijk tegen de concurrentie, maar niet altijd ten overstaan van haar eigen werknemers. In een preventieve fase helpen wij u om adequate clausules in de arbeidscontracten en interne documenten te voorzien. In een curatieve fase ondernemen wij indien nodig gerechtelijke stappen, desgevallend in kortgeding, om de verspreiding van vertrouwelijke en beschermde gegevens te verhinderen, die essentieel zijn voor uw business. 

Burgerlijke, commerciële en sociale bemiddeling

Bemiddeling is een vrijwillige procedure om geschillen op te lossen, maar ze kan ook opgelegd worden door een magistraat. In het kader van bemiddeling worden de betrokken personen ertoe geleid om zelf een oplossing voor hun moeilijkheden te vinden, met de hulp van een neutrale, onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Wij kunnen u onze expertise in deze materie aanbieden daar enkele van onze partners de specifieke opleiding hieromtrent met vrucht voltooid hebben.

Collectieve arbeidsrelaties

Wij staan onze cliënten bij in de toepassing van alle regels betreffende de vertegenwoordigingsorganen van werknemers (OR, CPBW, vakbondsafvaardiging, Europese OR), met inbegrip van sociale verkiezingen. Onze tussenkomst omvat eveneens het onderhandelen en opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten, alsook het voeren van gerechtelijke procedures naar aanleiding van collectieve arbeidsconflicten (in het bijzonder stakingen gepaard gaande met feitelijkheden en bedrijfsbezettingen).

Dienstverlenings- en consultancy overeenkomsten

Wij staan onze cliënten bij in het omkaderen en invoeren van samenwerkingsvormen buiten het geval van de arbeidsovereenkomst. Wij evalueren de opportuniteit en de rechtsgeldigheid van dergelijke samenwerkingsvormen en bereiden de aangepaste overeenkomsten voor.

Discriminatie

De wetten van 10 mei 2007 hebben de strijd tegen discriminatie opgevoerd, hierbij inbegrepen discriminatie op het werk. Wij begeleiden onze cliënten bij het implementeren van praktijken en barema’s die rechtsgeldig zijn. Wij helpen bij het opstellen van anti-discriminatieprocedures en bij het behandelen van eventuele klachten; indien nodig vertegenwoordigen wij onze cliënten voor de rechtbanken of ten overstaan van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

Individuele arbeidsrelaties

Wij staan onze cliënten bij in alle aspecten die verband houden met arbeidsovereenkomsten, in het bijzonder via het onderhandelen en/of opstellen van contracten inclusief specifieke clausules aangepast aan de activiteit van de onderneming. Wij assisteren onze cliënten bij het opmaken en implementeren van individuele ontslagen en eindeloopbaanregelingen voor kaderleden en oudere werknemers (werkloosheid met bedrijfstoeslag, tijdskrediet, enz ...). Wij begeleiden onze cliënten eveneens in dringende situaties : disciplinaire sancties of ontslag om dringende reden.

Internationale mobiliteit

Met de hulp van ons netwerk van gespecialiseerde correspondenten in het buitenland, staan wij Belgische en multinationale ondernemingen bij inzake mobiliteit van hun werknemers binnen Europa en daarbuiten. Binnen dit domein bestrijkt onze expertise alle aspecten, gaande van de fiscale en sociale planning tot het aanvragen van werk- en verblijfsvergunningen, met ook een bijzondere aandacht voor de situatie op het vlak van wettelijke en aanvullende pensioenen. Wij formaliseren eveneens detacheringen van of naar het buitenland.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Wij begeleiden onze cliënten bij het invoeren van aangepaste procedures inzake het gebruik van internet, e-mail en social media. Wij verlenen advies over de invoering van systemen van camerabewaking of geolokalisatie binnen het kader van de privacy van de werknemers. Indien nodig komen wij tussen ten overstaan van de Privacycommissie en verrichten de wettelijke stappen met het oog op de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder bij een overdracht van gegevens naar het buitenland of naar een onderaannemer.

Reorganisaties

Wij hebben een bijzondere ervaring opgebouwd inzake reorganisaties, collectief ontslag en sluiting van (afdelingen van) ondernemingen. Onze tussenkomst omvat in het bijzonder de informatie en consultatie van het personeel en de onderhandeling van het sociaal luik van de operatie met de werknemersvertegenwoordigers.

Wij vervullen eveneens de nodige formaliteiten naar de verschillende overheden toe : kennisgevingen, tewerkstellingscel, enz.

Wij staan onze cliënten eveneens bij in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) een onderneming, outsourcing en bij fusies en overnames.

Sociaal strafrecht

In een preventief stadium adviseren wij onze cliënten met het oog op de conformiteit van de door hen toegepaste praktijken met de sociale regelgeving. In geval van een inspectie of controle of in geval van vervolging op basis van een inbreuk op het Sociaal Strafwetboek, begeleiden wij onze cliënten en hun bestuurders en staan we hen bij tijdens het verhoor door de sociale inspectiediensten. Wij onderhouden nauwe contacten met het Arbeidsauditoraat en de gerechtelijke autoriteiten, en vertegenwoordigen onze cliënten voor de strafrechtelijke en burgerlijke rechtbanken. 

Sociale audit van de onderneming

Ten behoeve van ons cliënteel verrichten wij integrale audits van hun HR documentatie en praktijken : standaardovereenkomsten, arbeidsreglement, interne procedures, onkostenvergoedingen, lonen en voordelen, enz. Doelstelling is om zich ervan te verzekeren dat de onderneming niet enkel haar wettelijke verplichtingen naleeft, maar ook dat zij beschikt over documenten en praktijken die haar belangen optimaal beschermen.

Welzijn op het werk

De vragen met betrekking tot welzijn op het werk en de psychosociale belasting veroorzaakt op het werk en door het werk zijn sinds enkele jaren determinerende factoren van het human resources beleid geworden. Wij beschikken over een ruime ervaring om in u in deze materie bij te staan ongeacht of dit in een preventief stadium is dan wel voor de rechtbank.

Contacteer ons

Door dit formulier in te vullen, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken overeenkomstig ons privacy beleid.